معرفی منابع

 

یکی از مهمترین و البته منطقی ترین سوالاتی که ممکن است برایتان پیش بیاید احتمالا این است که مراجع معتبر و منابعی که بی‌بی‌رویا برای تعبیر خواب از آنها استفاده می‌کند چیست زیرا این دانش مانند هر دانش نظری دیگر متکی بر یکسری فرضیات و قوانین می‌باشد.

منابع مورداستفاده توسط بی‌بی‌رویا برای تعبیرخواب، بر اساس دو رویكرد مختلف روانشناسی و دینی می‌باشد كه به کارگیری هر کدام از آنها به شرایط خواب و بیننده خواب برمی‌گردد:

مکاتب روانشناسی
از این دیدگاه، رابطه معناداری بین نمادهای رویا و مشکلات حل نشده روح و روان آدمیان که در عمق ضمیر ناخودآگاه رخنه کرده است وجود دارد. روانشناسانی مانند اریک فروم و زیگموند فروید، تعبیر خواب را از این جهت مهم می دانند که ضمیر ناخودآگاه از طریق سمبلهای خاص در رویا با قسمت هشیار ذهن ارتباط برقرار می کند بنابراین باید مفهوم این سمبل‌ها (نمادها) را دریابیم تا بتوانیم ریشه های مشکلات ناشناخته خود را پیدا کنیم. در خوابهایی که از این طریق آنالیز می‌شوند، در واقع پیامهای ضمیر ناخودآگاه را رمزگشایی می‌کنیم. البته لازم به ذکر است که این مکتب، جنبه الهام و پیشگویی در رویا را باور ندارد برخلاف دیدگاههای دینی که سرچشمه برخی خوابها را الهام می دانند.

 

مکاتب دینی و خداباور
از دیدگاه ادیانی مانند اسلام، چندین نوع رویا وجود دارد که برخی از آنها انعکاسی از اشتغالات ذهنی و شرایط بیداری هستند اما پاره‌ای از آنها که رویای صادقه نامیده می‌شوند، حاوی الهام هایی از سمت پروردگار هستند که واقعیت‌های ناشناخته، پیشگویی‌هایی از آینده و یا پیامهایی از جهان آخرت را به تصویر می کشند. در سوره یوسف (سوره ۱۲ قرآن) که داستان چندین رویای صادقه (یوسف، فرعون و هم بندهای یوسف در زندان) را روایت می‌کند، به طور صریح به این امر اشاره شده است. در مسیحیت نیز كتاب مكاشفه یوحنا را داریم كه شامل رویاهایی می‌باشد كه پیروزی نهایی نیروهای خیر بر شر را بشارت می‌دهد.

 
نویسنده: بی‌بی‌رویا، ۲۰۱۶©

  

مطالب مرتبط

 

    نشانه های رویای صادقه تعبیر خوشایند یا تعبیر درست؟ سندیت خواب تعبيرخواب و زمان تفاوت تعبير خواب و فال    

 

به اشتراك بگذار: