رویاهای عاشقانه

 

يك دسته از روياهای ما عليرغم داشتن روشنی و شفافيت فراوان و داشتن نشانه‌هايی كه بسيار شبيه رويای صادقه است، در واقع زاييدهء فریب‌های ضمیر ناخودآگاه ما هستند كه بيشتر در مورد آرزوهای عاشقانه اتفاق مي افتد البته هرنوع تمنا و آرزوی بزرگ و شدیدی منجر به این خوابها می‌شود. هدف وقوع اين دسته از روياها با نظريهء فرويد هماهنگ است و در واقع براي ارضای فرضي تمايلی خاص يا انتقام از نوعی رنج و ناكامی در گذشته مي‌باشد.
مثلا یكی از رویاهایی كه از كاربران به تعداد زیاد برای من ارسال می‌شود، رویاهای عاشقانه است. رويای رسیدن به معشوق یا آشتی مجدد با فرد موردعلاقه بعد از جدایی یا ديدار با معشوق‌های سابق با وجود گذشت سالیان متوالی و تشكیل زندگی مشترك با فرد دیگر. ۹۰% این خوابها قطعا نه رویای صادقه هستند نه تعبیر خاصی دارند.
شاید تعداد خیلی كمی از این خوابها به صورتی كه دیده شده‌اند تعبیر شوند ولی برای بیشتر این خوابها، توضیح قابل‌قبولی وجود دارد. ریشه بیشتر این رویاها به آرزوهای نهفته‌ای برمی گردد كه در عمق ضمیر ناخودآگاهمان داریم و همین آرزوها، سناریوهای زیبایی از وصال معشوق یا آشتی با كسی كه بسیار مشتاقش هستیم برایمان می‌سازند.
گاهی اوقات هم خاطرات گذشته هستند که مانند یک نوار در ذهن ما مرور می‌شوند و یک داستان عاشقانه یا خصومت آمیز را در رویاهای ما به تصویر می‌کشند مانند دیدن همسر سابق یا معشوق‌ سابق. البته این واقعیت هم انکارناپذیر است که به ندرت، این رویاها نیز به صورتی که دیده شده‌اند به حقیقت می‌پیوندند ولی دلیل اصلی بیشتر این روياها، فریب‌هاي ذهن و وروجک بازی آرزوهای قلبی ماست!

♥!! لازم به ذکر است که فریب ضمیر ناخودآگاه فقط در مورد آرزوهای عاشقانه رخ نمی‌دهد بلکه هر آرزوی بزرگ و شدیدی منجر به این خوابها می‌شود.

نویسنده: بی‌بی‌رویا، ۲۰۱۶©

 

مطالب مرتبط

 

شخصیتهای مشهور اشخاص مرتبط نمادین و غیرنمادین دیدار با رفتگان متغیر بودن معانی نمادها

 

به اشتراك بگذار: