تعریف نماد

تعریف نماد

 
نمادها یا سمبل‌ها، بلوک های سازنده رویا هستند و شناختن نمادها در تعبیر و رمزگشایی خواب، نقش اساسی ایفا می‌کند. خواب های ما معمولا سناریویی از نمادهای مختلف هستند که در کنار هم قرار می‌گیرند و با زبان استعاره و به صورت نمادین، پیامهایی را به ما می‌رسانند.
نماد چیست؟ هر قسمت از خواب که نیاز به آنالیز و تفسیر دارد. نماد گاهی یک حیوان است گاهی یک رنگ، گاهی یک کار و …

 

 

مراجع مختلفی برای تعبیر خواب وجود دارند كه مانند یك دیكشنری عمل می‌كنند یعنی شما نماد و سمبل دیده شده را در آن می‌یابید و سپس تعبیر آن را به روایات مختلف كه از معبران گذشته و معاصر نقل شده‌اند می‌خوانید. معبرانی بزرگ از گذشته مانند محمد بن سیرین، امام جعفر صادق، ابراهیم کرمانی،دانیال نبی یا معبران معاصر مانند منوچهر مطیعی تهرانی ، لوك اویتنهاو، لیلا برایت و …
مهم است بدانید هرگاه به مراجع تعبیر خواب مراجعه کردید، باید بررسی کنید که تفاسیر ارائه شده از رویاهایتان تا چه اندازه مبتنی بر واقعیت های زندگی شماست. تعبیرهایی که از گذشته برای خواب ها وجود دارند گاهی درست نیستند و گاهی تعبیر یك نماد در رویا برای دو فرد متفاوت می‌تواند متفاوت باشد.

انواع و اقسام این مراجع در اینترنت یافت می‌شوند. در صفحات زیر، می توانید تک نمادها را از مراجع موردنظر جستجو کنید:

                                تعبیر خواب جامع و آنلاین

                                تعبیر خواب با فهرست

                                سایت مرجع DreamMoods

 

 
نویسنده: بی‌بی‌رویا، ۲۰۱۶©