روزهای سخت و دوست واقعی

اگر این پیام مناسب نبود و راهنماییت نکرد؛
باز هم امتحان کن و یه شیرینی دیگه باز کن :